Główne menu

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku

Radna Grażyna Gałkiewicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie, złożyła sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdania.

Oto treść sprawozdania:

1.    Skład Komisji Rewizyjnej

W 2016r. dochodziło do licznych zmian personalnych w Komisji Rewizyjnej, które nie ułatwiały jej pracy. Komisja Rewizyjna liczy najmniej radnych spośród wszystkich komisji. Dlatego każda sytuacja, która nawet czasowo, np. na okres miesiąca, pozbawia komisję jednego z pięciu członków, negatywnie wpływa na jej zdolność do płynnego funkcjonowania.

W rok 2016 Komisja weszła pod przewodnictwem Leszka Chwiałkowskiego, który sprawował tę funkcję przez okres 5 miesięcy, począwszy od m-ca września 2015r. ,  w składzie z Rafałem Kluczyńskim, Wiesławem Gąsiorkiem, Janem Spałką i Zbigniewem Cisowskim. Rok 2016 Komisja zakończyła pod przewodnictwem Grażyny Gałkiewicz, w składzie z Rafałem Kluczyńskim, Wiesławem Gąsiorkiem, Janem Spałką i Kazimierzem Łęgockim. W międzyczasie, przez okres 4 miesięcy, przewodniczącym Komisji był Jan Michalak.

2.    Kontrole Komisji Rewizyjnej

W 2016r. przeprowadzono 3 kontrole, z których protokoły przyjęto w 2016 oraz przyjęto jeden protokół z kontroli, która odbyła się w roku 2015.

1.1 Kontrola problemowa wykorzystywania środków przekazanych w ramach budżetu gminy Rzgów do przedszkoli w latach 2013-2014

Kontrolę tę prowadził w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniach 8.09-22.09.2015 zespół kontrolujący w składzie Rafał Kluczyński (przewodniczący zespołu) i Wiesław Gąsiorek. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokół zatwierdzono dopiero w lutym 2016 r.

1.2 Kontrola problemowa badająca legalność, gospodarność, rzetelność, celowość oraz zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji inwestycji „Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miejskim”.

Kontrolę tę prowadził w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniach 13-22.09.2016 zespół kontrolujący w składzie Rafał Kluczyński (przewodniczący zespołu) i Zbigniew Cisowski. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokół zatwierdzono w 2016r.

1.3 Kontrola problemowa finansowania gazety „Rzgów Nasza Gmina” w okresie 1.01.2015 – 31.12.2015

Kontrolę tę prowadził w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniach 5.12 – 19.12.2016 zespół kontrolujący w składzie Grażyna Gałkiewicz (przewodnicząca zespołu) i Wiesław Gąsiorek. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych poważnych nieprawidłowości. Protokół zatwierdzono w 2016r.

1.4 Kontrola problemowa wydatkowania środków z budżetu gminy na sfinansowanie linii autobusowej nr 70

Kontrolę tę prowadził w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniach 5.12 – 19.12.2016 zespół kontrolujący w składzie Jan Spałka (przewodniczący zespołu) i Rafał Kluczyński. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokół zatwierdzono w 2016r.

3.    Posiedzenia Komisji

W 2016 roku Komisja Rewizyjna działała pod kierownictwem 3 różnych przewodniczących. W tym czasie odbyło się 11 posiedzeń.

Leszek Chwiałkowski przewodniczył Komisji Rewizyjnej od 30.09.2015r. do 24.02.2016r. tj. przez okres 5 miesięcy.  Od początku 2016 r. do 24.02.2016r. odbyło się jedno posiedzenie w dniu:

 1. 16.02 – Na tym posiedzeniu miało miejsce m.in. przyjęcie protokołu z przeprowadzonej w 2015 roku kontroli wykorzystywania środków przekazanych w ramach budżetu gminy Rzgów do przedszkoli w latach 2013-2014 oraz zatwierdzenie sprawozdania z prac komisji za rok 2015.

Jan Michalak przewodniczył Komisji Rewizyjnej od 24.02.2016r. do 29.06.2016r. tj.przez okres 4 miesięcy . W tym czasie odbyły się 3 posiedzenia w dniach:

 1. 23.03 – Tego dnia przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
 2. 12.04 – Na tym posiedzeniu rozpatrzono skargę mieszkańca Rzgowa na działalność Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej gminy, a w szczególności zasad finansowania gazety samorządowej „Rzgów Nasza Gmina”.
 3. 11.05 – Przedmiotem tego posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2015, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także ewentualne wypracowanie wniosku dot. absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za rok 2015.

Grażyna Gałkiewicz przewodniczy Komisji Rewizyjnej od 29.06.2016r. Od tego dnia do końca roku 2016,czyli przez okres 6 miesięcy  odbyło się 7 posiedzeń w dniach:

 1. 15.08 – Przedmiotem tego posiedzenia było wypracowanie opinii nt. kontroli zaplanowanych na III kwartał, omówienie planu pracy Komisji na III kwartał w związku ze zmianą przewodniczącej oraz wyznaczenie terminów kolejnych posiedzeń celem wypracowania opinii z wykonania budżetu za I półrocze 2016.
 2. 6.09 – Na tym posiedzeniu wysłuchano sprawozdania Skarbnika Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 oraz kierownika Referatu Inwestycji z wykonania inwestycji za I półrocze 2016 oraz wybrano inwestycję do kontroli, wg planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 3. 21.09 – Tego dnia zatwierdzono protokół z kontroli inwestycji „Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie”.
 4. 28.09 – Na tym posiedzeniu przyjęto opinię Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r oraz przedstawiono sprawozdanie z prac Komisji w okresie od 29.06 do 28.09.
 5. 18.11 – Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie opinii Komisji nt. wykonania przez Burmistrza zaleceń pokontrolnych, zapoznanie się z wnioskiem mieszkanki Rzgowa o udzielenie informacji publicznej oraz zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
 6. 30.11 – Na tym posiedzeniu wyznaczono zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy na sfinansowanie linii autobusowej nr 70.
 7. 19.12 – Podczas tego posiedzenia przyjęto protokoły z kontroli prawidłowości finansowania gazety „Rzgów Nasza Gmina” oraz kontroli wydatkowania środków z budżetu gminy na sfinansowanie linii autobusowej nr 70.

4.    Kontrole dokonane przez inne podmioty

Urząd Miejski w Rzgowie kontrolowany był w roku 2016 czterokrotnie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi. Sprawdzano stan sanitarno-porządkowy, techniczny:

 • szaletu publicznego (kontrolowano także zabezpieczenie przeciw epidemiczne),
 • parku miejskiego, placu zabaw dla dzieci (kontrolowano także wywóz nieczystości stałych),
 • szaletu publicznego, (kontrolowano także zabezpieczenie przeciw epidemiczne, rodzaje preparatów dezynfekujących),
 • place zabaw dla dzieci na terenie gminy Rzgów.

Żadna z ww. kontroli nie wykazała nieprawidłowości.

5.    Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2016 i wniosek ws. absolutorium

Na posiedzeniu w dniu 11.05.2016 Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Jana Michalaka pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2015, w tym sprawozdanie finansowe wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Komisja Rewizyjna stosując się do stanowiska mecenas Moniki Mosiewicz nie wypracowała wniosku ws. absolutorium dla Burmistrza Rzgowa. W protokole z tego posiedzenia zapisano: „Mecenas Monika Mosiewicz wyjaśniła, że w sytuacji gdy w Urzędzie jest osoba pełniąca funkcję burmistrza Rzgowa nie podejmuje się wniosku o udzielenie absolutorium. Takie stanowisko przedstawiło RIO w Łodzi. Wedle stanowiska organ jest nieobsadzony”. W okresie, w którym Komisja Rewizyjna miała wypracować wniosek o absolutorium, gminą kierował pełniący obowiązki burmistrza p. Wojciech Skibiński. Stało się tak ze względu na śmierć Ś.P. burmistrza Konrada Kobusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.