Główne menu

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku

Radna Grażyna Gałkiewicz, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie, złożyła sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdania.

Oto treść sprawozdania:

1.    Skład Komisji Rewizyjnej

W 2016r. dochodziło do licznych zmian personalnych w Komisji Rewizyjnej, które nie ułatwiały jej pracy. Komisja Rewizyjna liczy najmniej radnych spośród wszystkich komisji. Dlatego każda sytuacja, która nawet czasowo, np. na okres miesiąca, pozbawia komisję jednego z pięciu członków, negatywnie wpływa na jej zdolność do płynnego funkcjonowania.

W rok 2016 Komisja weszła pod przewodnictwem Leszka Chwiałkowskiego, który sprawował tę funkcję przez okres 5 miesięcy, począwszy od m-ca września 2015r. ,  w składzie z Rafałem Kluczyńskim, Wiesławem Gąsiorkiem, Janem Spałką i Zbigniewem Cisowskim. Rok 2016 Komisja zakończyła pod przewodnictwem Grażyny Gałkiewicz, w składzie z Rafałem Kluczyńskim, Wiesławem Gąsiorkiem, Janem Spałką i Kazimierzem Łęgockim. W międzyczasie, przez okres 4 miesięcy, przewodniczącym Komisji był Jan Michalak.

2.    Kontrole Komisji Rewizyjnej

W 2016r. przeprowadzono 3 kontrole, z których protokoły przyjęto w 2016 oraz przyjęto jeden protokół z kontroli, która odbyła się w roku 2015.

1.1 Kontrola problemowa wykorzystywania środków przekazanych w ramach budżetu gminy Rzgów do przedszkoli w latach 2013-2014

Kontrolę tę prowadził w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniach 8.09-22.09.2015 zespół kontrolujący w składzie Rafał Kluczyński (przewodniczący zespołu) i Wiesław Gąsiorek. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokół zatwierdzono dopiero w lutym 2016 r.

1.2 Kontrola problemowa badająca legalność, gospodarność, rzetelność, celowość oraz zgodność ze stanem faktycznym dokumentacji inwestycji „Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miejskim”.

Kontrolę tę prowadził w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniach 13-22.09.2016 zespół kontrolujący w składzie Rafał Kluczyński (przewodniczący zespołu) i Zbigniew Cisowski. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokół zatwierdzono w 2016r.

1.3 Kontrola problemowa finansowania gazety „Rzgów Nasza Gmina” w okresie 1.01.2015 – 31.12.2015

Kontrolę tę prowadził w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniach 5.12 – 19.12.2016 zespół kontrolujący w składzie Grażyna Gałkiewicz (przewodnicząca zespołu) i Wiesław Gąsiorek. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych poważnych nieprawidłowości. Protokół zatwierdzono w 2016r.

1.4 Kontrola problemowa wydatkowania środków z budżetu gminy na sfinansowanie linii autobusowej nr 70

Kontrolę tę prowadził w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniach 5.12 – 19.12.2016 zespół kontrolujący w składzie Jan Spałka (przewodniczący zespołu) i Rafał Kluczyński. W toku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Protokół zatwierdzono w 2016r.

3.    Posiedzenia Komisji

W 2016 roku Komisja Rewizyjna działała pod kierownictwem 3 różnych przewodniczących. W tym czasie odbyło się 11 posiedzeń.

Leszek Chwiałkowski przewodniczył Komisji Rewizyjnej od 30.09.2015r. do 24.02.2016r. tj. przez okres 5 miesięcy.  Od początku 2016 r. do 24.02.2016r. odbyło się jedno posiedzenie w dniu:

 1. 16.02 – Na tym posiedzeniu miało miejsce m.in. przyjęcie protokołu z przeprowadzonej w 2015 roku kontroli wykorzystywania środków przekazanych w ramach budżetu gminy Rzgów do przedszkoli w latach 2013-2014 oraz zatwierdzenie sprawozdania z prac komisji za rok 2015.

Jan Michalak przewodniczył Komisji Rewizyjnej od 24.02.2016r. do 29.06.2016r. tj.przez okres 4 miesięcy . W tym czasie odbyły się 3 posiedzenia w dniach:

 1. 23.03 – Tego dnia przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
 2. 12.04 – Na tym posiedzeniu rozpatrzono skargę mieszkańca Rzgowa na działalność Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej gminy, a w szczególności zasad finansowania gazety samorządowej „Rzgów Nasza Gmina”.
 3. 11.05 – Przedmiotem tego posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2015, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także ewentualne wypracowanie wniosku dot. absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za rok 2015.

Grażyna Gałkiewicz przewodniczy Komisji Rewizyjnej od 29.06.2016r. Od tego dnia do końca roku 2016,czyli przez okres 6 miesięcy  odbyło się 7 posiedzeń w dniach:

 1. 15.08 – Przedmiotem tego posiedzenia było wypracowanie opinii nt. kontroli zaplanowanych na III kwartał, omówienie planu pracy Komisji na III kwartał w związku ze zmianą przewodniczącej oraz wyznaczenie terminów kolejnych posiedzeń celem wypracowania opinii z wykonania budżetu za I półrocze 2016.
 2. 6.09 – Na tym posiedzeniu wysłuchano sprawozdania Skarbnika Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 oraz kierownika Referatu Inwestycji z wykonania inwestycji za I półrocze 2016 oraz wybrano inwestycję do kontroli, wg planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 3. 21.09 – Tego dnia zatwierdzono protokół z kontroli inwestycji „Rozbudowa klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie”.
 4. 28.09 – Na tym posiedzeniu przyjęto opinię Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r oraz przedstawiono sprawozdanie z prac Komisji w okresie od 29.06 do 28.09.
 5. 18.11 – Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie opinii Komisji nt. wykonania przez Burmistrza zaleceń pokontrolnych, zapoznanie się z wnioskiem mieszkanki Rzgowa o udzielenie informacji publicznej oraz zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.
 6. 30.11 – Na tym posiedzeniu wyznaczono zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy na sfinansowanie linii autobusowej nr 70.
 7. 19.12 – Podczas tego posiedzenia przyjęto protokoły z kontroli prawidłowości finansowania gazety „Rzgów Nasza Gmina” oraz kontroli wydatkowania środków z budżetu gminy na sfinansowanie linii autobusowej nr 70.

4.    Kontrole dokonane przez inne podmioty

Urząd Miejski w Rzgowie kontrolowany był w roku 2016 czterokrotnie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łodzi. Sprawdzano stan sanitarno-porządkowy, techniczny:

 • szaletu publicznego (kontrolowano także zabezpieczenie przeciw epidemiczne),
 • parku miejskiego, placu zabaw dla dzieci (kontrolowano także wywóz nieczystości stałych),
 • szaletu publicznego, (kontrolowano także zabezpieczenie przeciw epidemiczne, rodzaje preparatów dezynfekujących),
 • place zabaw dla dzieci na terenie gminy Rzgów.

Żadna z ww. kontroli nie wykazała nieprawidłowości.

5.    Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2016 i wniosek ws. absolutorium

Na posiedzeniu w dniu 11.05.2016 Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Jana Michalaka pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2015, w tym sprawozdanie finansowe wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Komisja Rewizyjna stosując się do stanowiska mecenas Moniki Mosiewicz nie wypracowała wniosku ws. absolutorium dla Burmistrza Rzgowa. W protokole z tego posiedzenia zapisano: „Mecenas Monika Mosiewicz wyjaśniła, że w sytuacji gdy w Urzędzie jest osoba pełniąca funkcję burmistrza Rzgowa nie podejmuje się wniosku o udzielenie absolutorium. Takie stanowisko przedstawiło RIO w Łodzi. Wedle stanowiska organ jest nieobsadzony”. W okresie, w którym Komisja Rewizyjna miała wypracować wniosek o absolutorium, gminą kierował pełniący obowiązki burmistrza p. Wojciech Skibiński. Stało się tak ze względu na śmierć Ś.P. burmistrza Konrada Kobusa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.