Główne menu

Radna Gałkiewicz do „Gazety Rzgowskiej”: Proszę o sprostowanie artykułów „Ważny dokument” „Podwójna moralność”

Radna Grażyna Gałkiewicz przekazała Redaktorowi Ryszardowi Poradowskiemu z „Gazety Rzgowskiej” wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych na temat radnej Gałkiewicz w nr 6 (92)  „Gazety Rzgowskiej”, artykułach pod tytułem „Ważny dokument” (s. 1) oraz „Podwójna moralność” (strony 1 i 3).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprostowania:

W artykule „Ważny dokument” opublikowanym  na s. 1 „Gazety Rzgowskiej” nr 6 (92) przedstawiono Czytelnikom nieprawdziwe informacje, wymagające sprostowania:

  • Nie jest prawdą, że w 2004 roku do budowy wielkiego kompleksu handlowego przy ul. Literackiej nie doszło ze względu na to, że tereny te okazały się niedostatecznie skomunikowane.

Inwestycję na terenach należących wielu różnych właścicieli, w tym rodziny Gałkiewicz, zablokowały ówczesne władze Rzgowa, które nie pozwoliły na przekształcenie tego terenu na usługowy a wskazały na  tzw. „strefę aktywności gospodarczej”, a więc po zachodniej stronie DK-1 (ul. Katowickiej), gdzie za ziemię inwestor musiałby zapłacić dużo więcej niż przy ul. Literackiej. Inwestor ostatecznie zrezygnował z inwestycji.

 

W artykule „Podwójna moralność” opublikowanym w maju 2017 r. na s. 1 i 3 „Gazety Rzgowskiej” nr 6 (92) przedstawiono Czytelnikom nieprawdziwe informacje, wymagające sprostowania:

  • Nie jest prawdą, że jednym z powodów negatywnej oceny działalności klubu radnych „Rzgów Naszą Gminą” jest utrata władzy przez klub „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”.

Radna Grażyna Gałkiewicz negatywnie ocenia działalność klubu radnych „Rzgów Naszą Gminą” z wielu przyczyn, m.in.:

– wprowadzenie przez radnych z klubu „Rzgów Naszą Gminą” do porządku obrad sesji w dniu 1.03.2017 r. projektu uchwały, który w praktyce zablokował uchwalenie Studium;

– niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu rzgowskiego samorządu, które zaszły od momentu objęcia władzy w Rzgowie przez klub „Rzgów Naszą Gminą”, o których radna Grażyna Gałkiewicz napisała w rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej w dniu 29.03.2017 r.

Dokument ten znajduje się na stronie internetowej www.grazynagalkiewicz.pl oraz w BIP Urzędu Miejskiego na s. 38 protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rzgowie: http://bip.rzgow.pl/protokoly/1c0500d3122da4657c52ae214921eeac_1/xxxiv_2017.pdf

 

  • Nie jest prawdą, że budowa ronda przy ul. Tuszyńskiej i przedłużenia ul. Rzemieślniczej były forsowane na siłę. Nie jest prawdą, że za tymi inwestycjami kryły się prywatne interesy.

W tych sprawach zwykłe wnioski w normalnym trybie składali:
– w dniu 21.09.2015 r. radna Grażyna Gałkiewicz;
– w dniu 28.09.2016 r. grupa radnych Grażyna Gałkiewicz, Rafał Kluczyński, Marek Marchewczyński, Jarosław Świerczyński, Radosław Pełka.

Wnioski te opublikowane są w BIP Urzędu Miejskiego:
http://bip.rzgow.pl/pliki/w15-10.pdf
http://bip.rzgow.pl/pliki/w8-16.pdf

Wnioski te miały na celu:
– poprawę sytuacji mieszkańców ul. Tuszyńskiej na terenach zalewanych przez wody opadowe;
– eliminację korków powstających przy wyjeździe z C.H. Ptak z ul. Rzemieślniczej;
– ograniczenie nadmiernej prędkości rozwijanej przez kierowców jadących ul. Tuszyńską.

 

  • Nie jest prawdą, że ws. odwodnienia ul. Tuszyńskiej radna Grażyna Gałkiewicz uprawia rejtanowską galopadę i atakuje wszystkich dla wykazania swojej aktywności.

Radna Grażyna Gałkiewicz została wybrana do Rady Miejskiej z okręgu obejmującego ul. Tuszyńską i od początku kadencji zabiega o wykonanie odwodnienia ul. Tuszyńskiej. W tej sprawie złożyła już 4 pisemne wnioski.

Według zapisów budżetu gminy projekt odwodnienia tej ulicy miał powstać w roku 2015, później w 2016 i w 2017, w którym to miała nastąpić także budowa. Ponieważ budowa odwodnienia do dnia dzisiejszego nie rozpoczęła się, radna Gałkiewicz wyraziła swoje niezadowolenie z faktu, że ta potrzebna mieszkańcom inwestycja cały czas nie doczekała się realizacji.

 

  • Nie jest prawdą, że radna Grażyna Gałkiewicz przypisuje sobie wszystkie niemal zasługi innych radnych.

W trakcie kadencji Rady Miejskiej w Rzgowie Grażyna Gałkiewicz sama lub wspólnie z innymi radnymi złożyła ponad 60 wniosków, dotyczących inwestycji i spraw istotnych dla mieszkańców Gminy Rzgów. Wnioski te często skutkowały rozpoczęciem konkretnych działań inwestycyjnych lub projektowych. Zdarzało się, że ostateczny kształt tych przedsięwzięć był inny niż pierwotny pomysł radnej. Działo się tak ze względu na uregulowania prawne, możliwości inwestycyjne Gminy lub inne okoliczności. Do rozpoczęcia wszystkich przedsięwzięć konieczne były rzecz jasna często uchwały Rady Miejskiej, czy działania Burmistrza. Oczywistym jest, że w działalności Gminy na ostateczny rezultat podejmowanych działań składa się praca wielu osób. Jeśli radna Gałkiewicz ma w tym swój wkład, realizację takiego projektu uważa również za powód do radości. Nieuprawnionym jest twierdzenie, że w ten sposób przypisuje sobie zasługi innych osób.

 

  • Nie jest prawdą, że radna Gałkiewicz nie dopuszcza żadnej krytyki na swój temat, a w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek krytycznego artykułu, pod adresem dziennikarzy kieruje groźby, domaga się sprostowań, wytacza procesy sądowe.

Radna Grażyna Gałkiewicz nigdy nie kierowała gróźb pod adresem dziennikarzy. Radna Gałkiewicz kieruje wnioski o sprostowania i wytacza procesy sądowe tylko w najbardziej rażących przypadkach naruszania jej dóbr osobistych. W „Gazecie Rzgowskiej” ukazały się liczne krytyczne artykuły pod adresem radnej Grażyny Gałkiewicz lub jej rodziny, na które radna nie zareagowała pozwem ani wnioskiem o sprostowanie.

 

  • Nie jest prawdą, że radna Gałkiewicz pomija milczeniem sprawę dotyczącą pobicia kolportera „Gazety Rzgowskiej”.

Radna Gałkiewicz nigdy nie była stroną w tej sprawie. Została wręcz uznana przez sąd za poszkodowaną, ponieważ ów kolporter użył wobec Grażyny Gałkiewicz przemocy.

 

  • Nie jest prawdą, że Grażyna Gałkiewicz i jej rodzina mogła tak samo jak monopolistyczna firma w Rzgowie wybudować wielkie centrum targowe, kupować ziemię pod inwestycje, prowadzić działalność na znacznie większą skalę.

Działania takie przez lata były i są uniemożliwiane rodzinie Gałkiewicz. Za przykład może posłużyć sytuacja z roku 2004. Inwestycję na terenach należących do wielu różnych właścicieli, w tym rodziny Gałkiewicz, zablokowały ówczesne władze Rzgowa, które nie pozwoliły na przekształcenie tego terenu na usługowy, a wskazały na  tzw. „strefę aktywności gospodarczej”, a więc po zachodniej stronie DK-1 (ul. Katowickiej), gdzie  za ziemię inwestor musiałby zapłacić dużo więcej niż przy ul. Literackiej. Inwestor ostatecznie zrezygnował z inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.