Główne menu

Grażyna Gałkiewicz zrezygnowała z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej [REZYGNACJA]

1.09.2015 Grażyna Gałkiewicz zrezygnowała z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią rezygnacji wraz z uzasadnieniem.

>> AKTUALIZACJA 29.06.2016: Grażyna Gałkiewicz ponownie szefową Komisji Rewizyjnej <<

>> AKTUALIZACJA 29.03.2017: Grażyna Gałkiewicz rezygnuje z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej <<

Oto treść pisma:

Rzgów dnia 01.09.2015

Grażyna Gałkiewicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Rzgowie

Szanowny Pan

Jarosław Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Rezygnacja z przewodniczenia i członkostwa w Komisji Rewizyjnej

Szanowny Panie Przewodniczący,
z dniem 1.09.2015 składam rezygnację z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie oraz składam rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie.

Powodem mojej rezygnacji jest demonstracyjna niechęć burmistrzów Konrada Kobusa i Mateusza Kamińskiego do realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, a także niejasne zapisy definiujące rolę Komisji Rewizyjnej w statucie gminy Rzgów.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna jest najważniejszą z komisji, którą tworzą radni Rady Miejskiej. Świadczy o tym nie tylko specjalne umocowanie w ustawie o samorządzie gminnym, ale przede wszystkim przedmiot jej działań. Komisja Rewizyjna kontroluje działania burmistrza, Urzędu Miejskiego oraz jednostek pomocniczych m.in. pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działań, a także zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Radni zasiadający w tej komisji badają gospodarkę finansową gminy, wykonanie budżetu przez burmistrza oraz przetargi. Ponadto Komisja Rewizyjna formułuje wniosek o udzielenie bądź wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu. Rozpatruje też skargi na działalność burmistrza.

Komisja Rewizyjna pod moim przewodnictwem solidnie wywiązała się ze swoich obowiązków. Przeprowadziła bowiem skrupulatnie 3 duże kontrole – stanu zadłużenia gminy, kontrolę relacji urzędu z miejską spółką komunalną oraz kontrolę prawidłowości w pobieraniu i naliczaniu podatku od nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Ich wynikiem była obszerna lista wniosków i zaleceń pokontrolnych. Komisja Rewizyjna przeanalizowała także dogłębnie wykonanie budżetu za rok 2014 – uznanie dla naszej pracy wyraziła (tylko i aż) Regionalna Izba Obrachunkowa.

Niestety nie wszyscy zdają się być zadowoleni z prac Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2015. Można było odnieść wrażenie, że panowie burmistrzowie „obrażają się” na wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej. Dlaczego, skoro kontrole dotyczyły okresu 2010-2014, kiedy burmistrzem był Jan Mielczarek?

Mieszkańcy w wyborach 2014 wyraźnie zagłosowali na zmianę, na rozliczenie i posprzątanie starych „układów”. Powinni o tym pamiętać szczególnie urzędnicy, przede wszystkim ci najwyższego szczebla, bowiem wszyscy sprawują swoje funkcje za pieniądze mieszkańców gminy Rzgów i powinni działać dla ich dobra i zgodnie z ich wolą.

Chciałabym w tym miejscu przypomnieć, szczególnie niektórym wysokim przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Rzgowie, że działalność Komisji Rewizyjnej to nie wymysł nowej Rady Miejskiej. To realizacja ustawowego obowiązku. Komisja Rewizyjna działa dla dobra gminy i mieszkańców. Kontrole mają na celu wykrycie nieprawidłowości i ewentualnych zagrożeń oraz ich usunięcie, aby życie publiczne w Rzgowie było uczciwe i przejrzyste. W momencie, w którym Urząd nie chce wdrażać uwag Komisji Rewizyjnej w życie, funkcjonowanie i działalność Komisji Rewizyjnej stają się pozbawione sensu. W funkcjonowaniu Komisji nie pomagają także nieprecyzyjne zapisy statutu gminy Rzgów, który pod wieloma względami jest dokumentem wątpliwej jakości, co zresztą było znakiem firmowym władz poprzedniej kadencji .

W związku z powyższym składam z dniem dzisiejszym na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie rezygnację z pełnionej funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie jak i z członkostwa w tej komisji. Nie zgadzam się na pracę naszego urzędu według standardów wdrożonych przez poprzednią władzę.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pracowały ze mną w Komisji Rewizyjnej – mojemu zastępcy Leszkowi Chwiałkowskiemu oraz Rafałowi Kluczyńskiemu, Wiesławowi Gąsiorkowi i Janowi Spałce. Dziękuję także wielu pracownikom Urzędu Miejskiego, szczególnie p. skarbnik Annie Czarnockiej, a także p. Adamowi Stawianemu oraz p. Zbigniewowi Snelewskiemu z referatu inwestycji, którzy wielokrotnie wyczerpująco i cierpliwie odpowiadali na pytania radnych i pomagali nam wyjaśniać wiele, często bardzo trudnych zagadnień. Podziękowania kieruję także do p. Karoliny Jardzioch z biura obsługi Rady Miejskiej.

Z poważaniem,

Grażyna Gałkiewicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Rzgowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.