Główne menu

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej od dnia 9.12.2014 do dnia 31.08.2015

Zapraszamy do lektury sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej pod kierownictwem Grażyny Gałkiewicz, złożonego w dniu rezygnacji z tej funkcji.

W związku ze złożoną przeze mnie 1.09.2015 rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i członkostwa w tej Komisji składam sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej pod moim kierownictwem.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w myśl art. 103 Statutu Gminy Rzgów składa się za okres całego roku, do dnia 31. marca. Ustępując z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i członka tejże Komisji czuję się jednak w obowiązku zaprezentować mieszkańcom oraz szanownej Radzie, co udało się zrobić Komisji Rewizyjnej pod moim przewodnictwem.

I. Powołanie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Leszek Chwiałkowski – wiceprzewodniczący Komisji wybrany na I posiedzeniu,
 • Wiesław Gąsiorek – członek Komisji,
 • Grażyna Gałkiewicz – przewodnicząca Komisji,
 • Rafał Kluczyński – członek Komisji,
 • Jan Spałka – członek Komisji,

powołana została przez Radę Miejską 9.12.2014 uchwałą nr II/4/2014.

II. Kontrole Komisji Rewizyjnej

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Komisja Rewizyjna przeprowadziła na zlecenie Rady Miejskiej trzy kontrole problemowe:

1) pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – działań Burmistrza Rzgowa, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu ich spłat.

Zespół kontrolny:

Rafał Kluczyński.

Protokół:

bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1ipH37S i http://bit.ly/1KNzaoY

Wybrane wnioski pokontrolne:

 • Zaleca się dopełnienie wszelkich starań i spełnienie wszystkich wymogów by pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2013 r na zadanie „Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze została umorzona w jak największym możliwym stopniu.
 • Wskazuje się na możliwości wykorzystania środków finansowych istniejącej lokaty bankowej po wygaśnięciu jej terminu do częściowego pokrycia deficytu budżetowego przewidzianego na 2015 r. Spowodowałoby to zmniejszenie potrzeby zaciągania kredytu w zaplanowanej wysokości.

2) pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – sytuacji prawnej i finansowej spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o., jej relacji z Burmistrzem, Urzędem Miejskim w Rzgowie oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności pod kątem przepływów pieniężnych oraz wkładu, który gmina Rzgów wniosła do Spółki.

Zespół kontrolny:

Grażyna Gałkiewicz, Wiesław Gąsiorek.

Protokół:

bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1OpQ9xk

Wybrane wnioski pokontrolne:

 • Kopie umów przedstawianych kontrolującym powinny być zgodne z oryginałami tych umów oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez urzędnika posiadającego stosowne uprawnienia.
 • Zestawienia przedstawiane kontrolującym powinny zawierać prawidłowo zsumowane wartości.
 • Popełnianie w umowach błędów matematycznych (np. w sumowaniu wartości ruchomości należących do gminy) jest niedopuszczalne, zwłaszcza gdy przedmiotem umowy jest mienie warte miliony złotych.
 • Umowy obciążające finansowo gminę podpisywane przez burmistrza powinny trafiać do wiadomości skarbnika gminy szybciej niż po upływie 43 dni (ponad 6 tygodni!). Zasadnym wydaje się przekazywanie ich niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni od ich zawarcia.
 • Wszystkie umowy zawierane przez Urząd Miejski powinny mieć stempel kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego oraz mieć przydzielony numer porządkowy.
 • Umowy obciążające finansowo gminę powinny być w całości przygotowywane w formie komputerowej, bez ręcznego dopisywania, a tym bardziej przerabiania, m.in. dat czy okresu na jaki zawarto umowy.
 • Usługi na rzecz gminy powinny być realizowane w możliwie dużym zakresie na podstawie umów, a nie zleceń wykonania usług. Starannie przygotowana i sprawdzona przez prawnika umowa lepiej zabezpieczy interes gminy niż krótkie i uproszczone zlecenie wykonania usługi.
 • Zlecenia wykonania usług oraz protokoły odbioru np. karczowania rowów czy łatania nawierzchni powinny w sposób nie budzący wątpliwości prezentować zakres zrealizowanych prac np. ilość metrów bieżących wyczyszczonego rowu lub ilość m2 naprawionej ulicy.
 • Protokoły z odbioru wykonania usług np. karczowania rowów czy łatania nawierzchni byłyby pełniejsze i budziły mniej emocji opinii publicznej, gdyby zawierały dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu usługi. W dzisiejszych czasach jej wykonanie jest możliwe za pomocą zarówno prostych i tanich aparatów fotograficznych jak i telefonów komórkowych i nie nastręcza przesadnych trudności.

3) pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – ustalania, naliczania, pobierania i ewentualnego różnicowania podatku od nieruchomości przez Urząd Miejski w Rzgowie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ewentualnych zwolnień i ulg oraz ich podstaw prawnych, a także udziału w tych działaniach Burmistrza Rzgowa oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zespół kontrolny:

Leszek Chwiałkowski, Jan Spałka.

Protokół:

bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1IvrHDA

Wybrane wnioski pokontrolne:

 • Dokonanie wnikliwej weryfikacji pobierania podatku od nieruchomości co najmniej za lata 2010-2014 w sektorach II i IV tj.
  • Sektor 2 – Obszar ograniczony obrysem ulic: ul. Tuszyńska – Katowicka – ul. Kusocińskiego – ul. Stadionowa,
  • Sektor 4 – Obszar ograniczony obrysem ulic: ul. Katowicka – ul. Dąbrowskiego – ul. Krasickiego – ul. Żeromskiego,

gdyż budzą one największe wątpliwości kontrolujących i opinii publicznej.

 • Uważne weryfikowanie danych przekazywanych Komisji Rewizyjnej.

III. Obrady Komisji Rewizyjnej

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Komisja Rewizyjna obradowała dziesięciokrotnie:

1) 9.12.2014

 • Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1EXAUtB

2) 2.03.2015:

 • Omówienie kontroli i sporządzenie protokołu dotyczącego kredytów zaciągniętych przez Urząd Miasta w Rzgowie.
 • Zapoznanie się z dokumentami źródłowymi dotyczącymi spółki RPGK Sp. z o.o.

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1OpQyj8

3) 10.03.2015

 • Zatwierdzenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2014 roku.
 • Przedstawienie ostatecznej wersji i przyjęcie protokołu z kontroli problemowej, realizowanej pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i       celowości działań burmistrza Rzgowa, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz       gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu ich spłat w latach 2010-2014.
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1VXqRIZ

4) 22.04.2015

 • omówienie cząstkowego protokołu z kontroli problemowej pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – relacji prawnych i finansowych Burmistrza, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych ze spółką „Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. w szczególności pod kątem przepływów pieniężnych oraz wkładu, który gmina Rzgów wniosła do Spółki.

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1UQL2pM

5) 12.05.2015

 • Przedstawienie i przyjęcie protokołów z kontroli.
 • Rozpoczęcie prac na zaopiniowaniem sprawozdania finansowego Burmistrza Rzgowa.

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1NyYAHl

6) 15.05.2015 (wspólne posiedzenie Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów)

 • omówienie wykonanie budżetu za rok 2014 (wydatki, dochody, inwestycje, mienie komunalne).

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły wspólnych posiedzeń stałych Komisji lub http://bit.ly/1KNA3hg

7) 19.05.2015 (wspólne posiedzenie Komisji Stałych RM)

 • Omówienie sprawozdań za rok 2014:
  • Biblioteki,
  • MOPS,
  • GPZ
  • GZWiK,
  • GOK, GOSTiR.

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły wspólnych posiedzeń stałych Komisji lub http://bit.ly/1iaBVDT

8) 25.05.2015

 • Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2014, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za wykonanie budżetu w roku 2014.

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1KaavHL i http://bit.ly/1ipHWNA

9) 12.06.2015 r

 • Zapoznanie sie z Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rzgowa.
 • Zapoznanie sie ze skargami mieszkańców na działalność Burmistrza i sformułowanie stosownych uchwał.

Protokół: bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły Komisji Rewizyjnej lub http://bit.ly/1NyYM9C

10) 01.09.2015 r

 • Złożenie rezygnacji z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej oraz z członkostwa w tej komisji przez Grażynę Gałkiewicz.
 • Wyznaczenie zespołu do kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie.
 • Wyznaczenie zespołu do kontroli dotacji przyznanych przedszkolom na terenie gminy Rzgów.
 • Wysłuchanie sprawozdania ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015 r. oraz planu zrealizowania tych inwestycji na dzień 31.12.2015 r.
 • Wysłuchanie informacji na temat realizacji dochodów i wydatków gminy Rzgów na dzień 30.06.2015 r. oraz planu ich realizacji na dzień 31.12.2015 r.

Protokół zamieszczony zostanie na stronie bip.rzgow.pl->Menu podmiotowe->Komisje Rady->Kadencja 2014 – 2018->Protokoły Komisji Rewizyjnej.

IV. Wykonanie planu pracy Komisji Rewizyjnej

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Komisja Rewizyjna wykonała plan prac na I półrocze, który zakładał:

 1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2014.
 2. Kontrola – pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – działań Burmistrza Rzgowa, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu ich spłat.
 3. Kontrola – pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – ustalania, naliczania, pobierania i ewentualnego różnicowania podatku od nieruchomości przez Urząd Miejski w Rzgowie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ewentualnych zwolnień i ulg oraz ich podstaw prawnych, a także udziału w tych działaniach Burmistrza Rzgowa oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Kontrola – pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – sytuacji prawnej i finansowej spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o., jej relacji z Burmistrzem, Urzędem Miejskim w Rzgowie oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności pod kątem przepływów pieniężnych oraz wkładu, który gmina Rzgów wniosła do Spółki.
 5. Wydanie opinii ws. sprawozdnia z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 6. Przedstawienie rekomendacji dotyczącej udzielenia absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za 2014.

Po wakacjach Komisja Rewizyjna rozpoczęła także przygotowania do wykonania planu pracy na II półroce 2015, co znajduje odzwierciedlenie w porządku obrad Komisji Rewizyjnej na dzień 1.09.2015.

Z poważaniem,

Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Ustępująca Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.