Główne menu

Nasza Gmina: Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu i skontrolowała rozbudowę klimatyzacji

Zapraszamy do lektury artykułu będącego sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej pod kierownictwem Grażyny Gałkiewicz. Artykuł ukazał się w październikowym numerze pisma „Rzgów Nasza Gmina”.

Jednym z najważniejszych zadań kierowanej przeze mnie Komisji Rewizyjnej było zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca b.r.

Na  posiedzeniu  zapoznaliśmy  się  z  przedłożonymi  przez burmistrza  dokumentami  oraz  wysłuchaliśmy  informacji i wyjaśnień, składanych przez Danutę Rusinkiewicz z Referatu Budżetu i Finansów oraz Zbigniewa Snelewskiego, kierownika Referatu Inwestycji. Ostateczny kształt opinii Komisji Rewizyjnej był przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej 28 września i opublikowany na BIP-ie (TUTAJ, ścieżka: BIP -> Menu podmiotowe -> Rada Miejska w Rzgowie -> Protokoły Rady 2014 – 2018 -> Numer: XXVII/16, Z dnia: 28.09.2016 -> Załączniki: zal do xxvii_16.pdf – przyp. adm.).

Kolejnym zadaniem komisji była kontrola  jednej z inwestycji, prowadzonych  przez  Urząd  Miejski.  W  drodze  głosowania  wybraliśmy rozbudowę klimatyzacji w ratuszu. Kontrole  przeprowadził    zespół  złożony  z  radnych:  Rafała  Kluczyńskiego  i  Zbigniewa  Cisowskiego.  Przeanalizowali  oni  dokumenty oraz skonfrontowali je ze stanem faktycznym. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień. Wszystkie dokumenty związane z inwestycją są bardzo dobrze przygotowane, uporządkowane i opisane. W związku z tym komisja jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli. Został on zaprezentowany na BIP-ie oraz na sesji RM.

Podziękowanie dla burmistrza Mateusza Kamińskiego

Korzystając z okazji chciałabym podziękować burmistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu za uruchomienie programu bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci. Był on elementem mojego programu  wyborczego  i  od  początku  kadencji  zabiegałam  o  to,  aby  został  wprowadzony  w  życie.  Dziękuję  także  radnym  z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” oraz pozostałym radnym, którzy głosowali za tym projektem. Dziękuje również urzędnikom,  którzy  przyczynili  się  do  wprowadzenie  w  życie  programu.

Grażyna Gałkiewicz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.