Główne menu

„Nasza Gmina”: Komisja Rewizyjna kontroluje i interweniuje

Zapraszamy do lektury artykułu radnej Grażyny Gałkiewicz na temat prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie w pierwszym kwartale 2015. Artykuł ukazał się w kwietniowym numerze pisma „Rzgów – Nasza Gmina”.

Oto treść artykułu:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rzgowie, której mam przyjemność przewodniczyć, przez pierwszy kwartał swojej działalności pracowała intensywnie, z czego dzisiaj chciałabym zdać Państwu relację w niniejszym artykule.

Skład Komisji Rewizyjnej i plan pracy na pierwszy kwartał 2015

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni Leszek Chwiałkowski, Rafał Kluczyński, Jan Spałka, Wiesław Gąsiorek oraz niżej podpisana, Grażyna Gałkiewicz. Komisja ukonstytuowała się 12 grudnia, tuż po pierwszej merytorycznej sesji Rady Miejskiej. Podczas tego posiedzenia wybraliśmy wiceprzewodniczącego – został nim Leszek Chwiałkowski – oraz przyjęliśmy plan pracy na pierwszy kwartał 2015. Obejmował on trzy duże kontrole – kredytów i pożyczek zaciąganych przez Urząd Miejski, relacji urzędu ze spółką komunalną Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz naliczania i pobierania podatku od nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. Plan ten zaczęliśmy realizować niezwłocznie po przerwie świątecznonoworocznej, składając stosowne zapytania do burmistrza Konrada Kobusa.

Kontrola dotycząca kredytów

Kontrola dotyczącą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Miejski w latach 2010-2014, którą kierował p. Rafał Kluczyński, przebiegła sprawnie – udało się ją zakończyć na początku marca. Uwagę kontrolujących przykuł specyficzny element systemu gospodarowania finansami gminy. Rada Miejska w Rzgowie co roku uchwala budżet zakładający deficyt, często na poziomie kilku milionów złotych. Źródłem jego finansowania ma być kredyt bankowy. Ponieważ nigdy nie udawało się zrealizować wszystkich zaplanowanych w budżecie wydatków, np. inwestycji, okazywało się, że deficyt będzie dużo niższy, lub nie będzie go wcale. Urząd przewidując taką sytuację uruchamiał więc kredyt stopniowo, transzami, by nie pożyczać z banku więcej, niż jest to potrzebne. Niestety banki przeważnie pobierają nie tylko odsetki za pożyczone pieniądze, ale także prowizje stosowne do ilości udostępnionych funduszy, nawet jeśli nie zostały one wykorzystane. Zasadnym byłoby więc, korzystając z doświadczeń wcześniejszych lat, „zamawiać” w banku niższy kredyt. Pozwoli to gminie zaoszczędzić na obsłudze kredytów.

W toku kontroli ustalono, że gminie pozostało do spłaty 730 441 zł do 30.06.2015 z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 na obsługę deficytu budżetowego. Do rozliczenia pozostały także dwie pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – z 2012 na przebudowę sieci wodociągowej w Kalinie (225 tys. zł do spłaty w 2015) i z 2013 na budowę kanalizacji w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze (250 tys. do spłaty w 2015). Według zapewnień pracowników urzędu podjęto odpowiednie działania, by pożyczki te zostały umorzone w jak największym stopniu.

W toku kontroli ujawniono lokatę bankową na 6 mln zł, która została utworzona z wolnych środków rachunku bieżącego gminy. Z roku na rok kwota kierowana na lokatę powiększa się, chociaż, co słusznie zauważył Jan Spałka, ludziom mówiło się, że pieniędzy na wnioskowane przez nich inwestycje nie ma. W protokole zespół kontrolny zarekomendował, by gmina wykorzystała lokatę bankową do częściowego pokrycia planowanego na 2015 deficytu budżetowego, co spowodowałoby zmniejszenie zapotrzebowania gminy na kredyt. Zespół kontrolny zwrócił także uwagę urzędnikom, by dołożyli wszelkich starań i spełnili wszystkie wymogi, by pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2013 na budowę kanalizacji w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze została umorzona w jak największym możliwym stopniu.

Kontrola spółki komunalnej

Kontrola relacji Urzędu Miejskiego ze spółką komunalną, kierowana przez radną Grażynę Gałkiewicz, jest na bardzo zaawansowanym etapie realizacji. Dostarczane w odpowiedzi na kolejne pytania kontrolujących dokumenty są obszerne i niestety budzą pewne wątpliwości. W związku z tym faktem odbyło się już specjalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym radni porównywali oryginały dokumentów z kopiami, które kontrolujący otrzymali od urzędników, celem potwierdzenia ich autentyczności. Na wyciąganie ostatecznych wniosków jest jednak za wcześnie. Zostaną one, po zakończeniu kontroli, ujęte w protokole i przedstawione na sesji Rady Miejskiej oraz w „Naszej Gminie”, podobnie jak wyniki wszystkich postępowań prowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

Kontrola podatku od nieruchomości

Spore problemy napotkali radni podczas kontroli dotyczącej naliczania i pobierania podatku od nieruchomości, kierowanej przez Leszka Chwiałkowskiego. Odpowiedzi na zadane pytania otrzymali bowiem 09.03.2015 r. tj. po upływie dwóch miesięcy. Urzędnicy zapewniają, że nie jest to ich zła wola, ale duża ilość obowiązków. Początek roku to czas wydawania decyzji odnośnie podatku od nieruchomości, poza tym w Urzędzie Miejskim trwają także inne kontrole, niezwiązane z działalnością Komisji Rewizyjnej. Po analizie dokumentów otrzymanych w marcu, w odpowiedzi na zadane w styczniu pytania, kontrolujący poprosili o dodatkowe wyjaśnienia, żywiąc jednocześnie nadzieję, że wraz z upływem czasu informacje udostępniane będą coraz sprawniej.

Interwencja ws. żwirowni w Romanowie

Komisja Rewizyjna zajmuje się także sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców. Na prośbę Stowarzyszenia „Mieszkańcy Romanowa w obronie środowiska ekologicznego” przyjrzeliśmy się żwirowniom funkcjonującym na terenie Romanowa. Zdaniem mieszkańców żwirownia Romanów XVI, w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie powinna funkcjonować. Ich zdaniem żwirownie płacą także zbyt niskie podatki w stosunku do powierzchni wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej. Po wysłuchaniu przedstawicieli stowarzyszenia Komisja Rewizyjna zgłosiła skuteczny wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Świerczyńskiego o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej, celem dokładnego przeanalizowania sprawy. Odbyło się ono 18.03.2015 r. Szansę wypowiedzi otrzymali wszyscy zainteresowani, a urzędnicy zostali zobowiązani do przedstawienia w najbliższej przyszłości wyjaśnień dotyczących kwestii wpływów podatkowych od kopalni.

Jakie będą kolejne kontrole?

Komisja Rewizyjna przyjęła także plan działań na cały 2015 rok. W pierwszym półroczu, oprócz przeprowadzenia trzech wyżej opisanych kontroli, komisja zajmie się zaopiniowaniem wykonania budżetu na 2014 rok. W drugim półroczu radni rozpoczną natomiast kolejne kontrole – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz prawidłowości wykorzystywania gminnych pieniędzy przekazywanych do przedszkoli. Warto także nadmienić, że Komisja Rewizyjna zatwierdziła także sprawozdanie ze swej działalności w 2014. Merytorycznie opracował je Wiesław Gąsiorek, który w 2014 przewodniczył jej pracom.

Zapraszam Państwa do śledzenia prac Komisji Rewizyjnej i uczestnictwa w jej posiedzeniach. Zachęcam Państwa także do odwiedzania radnych na dyżurach. Ja osobiście dyżuruję co miesiąc, w drugi wtorek miesiąca od godziny 14 do 17. Zapraszam Państwa również na moją stronę internetową www.grazynagalkiewicz.pl

Z poważaniem
Grażyna Gałkiewicz
Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.