Główne menu

„Nasza Gmina”: 5 pytań do Komisji Rewizyjnej nt. udzielania absolutorium

W lipcowym numerze pisma „Rzgów Nasza Gmina” ukazał się artykuł radnej Grażyny Gałkiewicz na temat roli Komisji Rewizyjnej w udzielaniu absolutorium dla burmistrza.

Oto treść artykułu:

Rola Komisji Rewizyjnej w udzielaniu absolutorium jest trudna i niewdzięczna. Komisja może bowiem sformułować tylko jeden z dwóch wniosków – o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Chociaż członkowie Komisji Rewizyjnej mieli liczne uwagi odnośnie realizacji budżetu za 2014, zmuszeni byli wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium, gdyż nie odkryli naruszeń prawa ani dyscypliny finansowej. Swoje uwagi zawarli jednak w obszernej opinii dot. sprawozdania rocznego i finansowego. Warto także pamiętać, że budżet na 2014 realizował burmistrz Jan Mielczarek a ze względu na ciągłość władzy absolutorium było uchwalane dla burmistrza Konrada Kobusa. Wszystko to wydaje się zawiłe, ale mam nadzieję, że w tym artykule wyjaśnię Państwu wątpliwości i niuanse udziału Komisji Rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium, odpowiadając na 5 najczęściej pojawiających się w tej sprawie pytań.

1. Jakie są zadania Komisji Rewizyjnej w uchwalaniu absolutorium dla burmistrza z tytułu realizacji budżetu?

W telegraficznym skrócie można powiedzieć, że Komisja Rewizyjna miała za zadanie wypracować:
  • opinię dotycząca rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzgów (wraz z informacją o stanie mienia komunalnego) i sprawozdania finansowego, uwzględniającą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
  • wniosek o udzielenie absolutorium albo wniosek o nieudzielenie absolutorium.
Wyżej wymienione dokumenty Komisja Rewizyjna przyjęła na posiedzeniu w dniu 25.05.2015 i było to wynikiem bardzo intensywnej pracy przez cały maj, analizy licznych dokumentów a także kilku posiedzeń samej Komisji i wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej za ogrom wykonanej pracy.
Ostateczna decyzja o przyjęciu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzgów i podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium bądź ws. nieudzielenia absolutorium leżały w gestii Rady Miejskiej. Stosowne głosowania odbyły się na sesji w dniu 24.06.2015.

2. Co analizuje Komisja Rewizyjna pracując nad wnioskiem o udzielenie absolutorium?

Komisja Rewizyjna analizując wykonanie budżetu i sprawozdanie finansowe musi kierować się jasno określonymi kryteriami. Badaniu podlegają zgodność realizacji budżetu z jego założeniami oraz dane ze sprawozdań finansowych. Komisja Rewizyjna nie może oceniać zasadności inwestycji czy całokształtu poczynań burmistrza. Komisja Rewizyjna sprawdza jedynie zgodność planu z jego realizacją. Gdyby Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi z przyczyn innych niż z tytułu wykonania budżetu, stanowiłoby to wręcz istotne naruszenie prawa!

3. Dlaczego Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenia absolutorium za 2014 rok?

Żeby sformułować wniosek o nieudzielenie absolutorium Komisja Rewizyjna musiałaby mieć bardzo mocne podstawy. Jest to jasne w świetle orzecznictwa NSA, informacji z Regionalnych Izb Obrachunkowych a także artykułów w prasie specjalistycznej. Komisja Rewizyjna, co potwierdza w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa, szczegółowo przeanalizowała przedstawione dokumenty. Członkowie Komisji nie stwierdzili jednak naruszenia prawa ani dyscypliny finansowej. Dlatego też Komisja Rewizyjna nie mogła wnioskować o nieudzielenie absolutorium. Jedyną możliwością jaka pozostała Komisji Rewizyjnej było więc złożenie wniosku o udzielenie absolutorium.

4. Czy Komisja Rewizyjna nie miała żadnych zastrzeżeń do realizacji budżetu za 2014 rok?

Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Rzgów za rok 2014 pozytywnie z uwagami. Członkowie Komisji mieli bowiem liczne uwagi, które umieścili w opinii dotyczącej rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzgów (wraz z informacją o stanie mienia komunalnego) i sprawozdania finansowego. Dokument ten znajdziecie Państwo w BIP (Menu podmiotowe -> Komisje Rady -> Kadencja 2014-2015 -> Protokoły Komisji Rewizyjnej -> Numer: RM-KR/06/05/15, Z dnia: 25.05.2015 -> zal_25.05. pdf). Uwagi te nie były jednak wystarczające, by zaopiniować realizację budżetu negatywnie ani wystąpić z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium.

5. Dlaczego niektórzy członkowie Komisji Rewizyjnej wstrzymali się od głosu podczas głosowania nad przyjęciem przez Radę Miejską uchwały dot. udzielenia burmistrzowi absolutorium?

Komisja Rewizyjna podczas swoich prac ma tylko dwie możliwości – sformułować wniosek o udzielenie absolutorium lub wniosek o nieudzielenie absolutorium. Nie może przyjąć innego wniosku, np. o wstrzymanie się od głosu, nie może też nie uchwalić żadnego wniosku. Ostatecznie, uchwałę o udzieleniu absolutorium bądź uchwałę o nieudzieleniu absolutorium podejmuje natomiast Rada Miejska. W tym głosowaniu każdy radny, także członek Komisji Rewizyjnej, ma już trzy opcje – może być za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. Część członków Komisji Rewizyjnej zdecydowała się z tej trzeciej możliwości skorzystać. Dlaczego tak się stało? Mogę mówić tylko za siebie. Warto pamiętać, że Rada Miejska, ze względu na ciągłość władzy, udziela absolutorium urzędującemu burmistrzowi, którym jest Konrad Kobus, ale w praktyce za realizację budżetu w 2014 odpowiadał jego poprzednik, Jan Mielczarek. Głosowanie za uchwałą o udzieleniu absolutorium byłoby więc dowodem uznania dla działalności burmistrza Jana Mielczarka. Jestem przekonana, że mieszkańcy wybrali mnie do Rady Miejskiej także dlatego, że nie zgadzali się z polityką poprzedniego burmistrza. Głosowanie za absolutorium dla Jana Mielczarka (chociaż formalnie dla burmistrza Kobusa) byłoby nie w porządku wobec moich wyborców, dlatego zdecydowałam się wstrzymać od głosu.
Grażyna Gałkiewicz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Rzgowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Grażyna Gałkiewicz. Wszystkie prawa zastrzeżone.